Có 1 kết quả:

zài qǐ

1/1

zài qǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to arise again
(2) to make a comeback
(3) resurgence

Một số bài thơ có sử dụng