Có 1 kết quả:

zài qiān

1/1

zài qiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to promote again
(2) reappointed