Có 1 kết quả:

mào míng dǐng tì zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) impersonator
(2) impostor