Có 1 kết quả:

mào dà bù wěi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to face opprobrium (idiom)