Có 1 kết quả:

mào shi guǐ

1/1

mào shi guǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reckless person
(2) hothead