Có 1 kết quả:

mào huǒ

1/1

mào huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get angry
(2) to burn with rage