Có 1 kết quả:

mào yān

1/1

mào yān

phồn thể

Từ điển phổ thông

hút thuốc

Từ điển Trung-Anh

(1) to discharge smoke
(2) to fume with rage