Có 1 kết quả:

mào yān ㄇㄠˋ ㄧㄢ

1/1

Từ điển phổ thông

hút thuốc

Từ điển Trung-Anh

(1) to discharge smoke
(2) to fume with rage