Có 1 kết quả:

mào shēng mìng wēi xiǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to risk one's life