Có 1 kết quả:

mào xiǎn

1/1

mào xiǎn

giản thể

Từ điển phổ thông

xông pha nơi nguy hiểm

Từ điển Trung-Anh

(1) to take risks
(2) to take chances
(3) foray
(4) adventure