Có 1 kết quả:

mào xiǎn zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

adventurism (a left-wing error against Mao's line during the 1930s)