Có 1 kết quả:

mào fēng xiǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to take risks