Có 1 kết quả:

rǒng bǐ

1/1

rǒng bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) superfluous words (in writing)
(2) superfluous strokes (in calligraphy)