Có 1 kết quả:

jūn shì lì liang

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) military strength
(2) military force(s)