Có 1 kết quả:

jūn shì shí lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) military strength
(2) military power