Có 1 kết quả:

jūn shì jiā

1/1

jūn shì jiā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) military expert
(2) general