Có 1 kết quả:

jūn shì bù mén

1/1

Từ điển Trung-Anh

military branch