Có 1 kết quả:

jūn rén

1/1

jūn rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) serviceman
(2) soldier
(3) military personnel