Có 1 kết quả:

jūn lìng rú shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) military orders are like mountains (idiom)
(2) a military order must be obeyed