Có 1 kết quả:

jūn gōng jiào ㄐㄩㄣ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) army, civil service and education
(2) all branches of state employment