Có 1 kết quả:

jūn gōng zhāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

military medal