Có 1 kết quả:

jūn shì

1/1

jūn shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) army strength
(2) military prowess or potential