Có 1 kết quả:

jūn tuán

1/1

jūn tuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) corps
(2) legion