Có 1 kết quả:

jūn shì

1/1

jūn shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) soldier
(2) noncommssioned officer (NCO)