Có 1 kết quả:

jūn wěi

1/1

jūn wěi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Military Commission of the Communist Party Central Committee