Có 1 kết quả:

jūn fá ㄐㄩㄣ ㄈㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) military clique
(2) junta
(3) warlord