Có 1 kết quả:

jūn duì

1/1

jūn duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) army
(2) troops
(3) CL:支[zhi1],個|个[ge4]