Có 1 kết quả:

nóng lì

1/1

nóng lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the traditional Chinese calendar
(2) the lunar calendar