Có 1 kết quả:

nóng yào

1/1

nóng yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) agricultural chemical
(2) farm chemical
(3) pesticide