Có 1 kết quả:

guān miǎn táng huáng

1/1

guān miǎn táng huáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high-sounding
(2) dignified
(3) pompous (idiom)