Có 1 kết quả:

guān zi

1/1

guān zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) crest
(2) crown

Một số bài thơ có sử dụng