Có 1 kết quả:

guān xíng cí

1/1

guān xíng cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

article (in grammar)