Có 1 kết quả:

guān bān xī niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) oriental pied hornbill (Anthracoceros albirostris)