Có 1 kết quả:

guān zhuàng dòng mài páng lù yí zhí shǒu shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

coronary bypass operation