Có 1 kết quả:

guān zhuàng dòng mài

1/1

Từ điển Trung-Anh

coronary artery