Có 1 kết quả:

guān mài

1/1

guān mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) coronary
(2) coronary artery