Có 1 kết quả:

guān yú gǒu

1/1

guān yú gǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) crested kingfisher (Megaceryle lugubris)