Có 1 kết quả:

guān má yā

1/1

guān má yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) crested shelduck (Tadorna cristata)