Có 1 kết quả:

yuān jiǎ cuò àn

1/1

Từ điển Trung-Anh

unjust, fake and false charges (in a legal case)