Có 1 kết quả:

yuān jiā yí jiě bù yí jié

1/1

Từ điển Trung-Anh

It is better to squash enmity rather than keeping it alive (proverb)