Có 1 kết quả:

yuān wang qián

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pointless expense
(2) not worth the money spent