Có 1 kết quả:

yuān yù

1/1

yuān yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unjust charge or verdict
(2) miscarriage of justice
(3) frame-up