Có 1 kết quả:

yuān qián

1/1

yuān qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pointless expense
(2) not worth the money spent