Có 1 kết quả:

míng míng zhī zhōng

1/1

míng míng zhī zhōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in the unseen world of spirits
(2) mysteriously and inexorably