Có 1 kết quả:

míng bì

1/1

míng bì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

false paper money burned as an offering to the dead