Có 1 kết quả:

míng bì ㄇㄧㄥˊ ㄅㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

false paper money burned as an offering to the dead