Có 1 kết quả:

míng fǔ

1/1

míng fǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) underworld
(2) hell