Có 1 kết quả:

míng sī kǔ xiǎng

1/1

míng sī kǔ xiǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to consider from all angles (idiom); to think hard
(2) to rack one's brains