Có 1 kết quả:

míng xiǎng

1/1

míng xiǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to meditate
(2) meditation