Có 1 kết quả:

míng wáng

1/1

míng wáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the king of hell