Có 1 kết quả:

Míng wáng xīng

1/1

Míng wáng xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pluto (dwarf planet)